Zasady postępowania w przypadku zgonu


Odbiór ciała z miejsca zgonu jest możliwy po stwierdzeniu przez lekarza zgonu.

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w domu: lekarz pogotowia ratunkowego stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu (Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego).

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w szpitalu: kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący danego oddziału.

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w hospicjum. Gdy zgon następuje w hospicjum lekarz dyżurujący  wypisuje kartę zgonu. Rodzina osoby zmarłej sama dokonuje wyboru zakładu pogrzebowego. Jeśli Państwo podejmą decyzję o wyborze naszej firmy hospicjum poinformuje nas i dokonamy przewozu ciała do chłodni. Rodzina otrzymuje z hospicjum kartę zgonu którą trzeba zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w skutek nieszczęśliwego wypadku. Gdy zgon następuje w skutek wypadku, nagłej śmierci lub niewiadomej przyczyny ciało osoby zmarłej zostaje zatrzymane do dyspozycji prokuratury. Państwo wybierając naszą firmę mogą oprzeć się na naszych kompetencjach. Zapewnimy wszelką pomoc w zorganizowaniu usługi pogrzebowej.

Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu. Podstawą wystawienia aktu zgonu jest: karta zgonu dowód osobisty osoby zmarłej dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka


 


 
Zasiłek Pogrzebowy


Przygotowujemy pełną dokumentację do uzyskania zasiłku pogrzebowego i nieodpłatnie wyręczamy Państwa w jego uzyskaniu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  1. ubezpieczonego, osoby która pobierała rentę lub emeryturę, osoby która w chwili śmierci spełniała kryteria do pobierania renty lub emerytury członka rodziny ubezpieczonego, emeryta, rencisty. Zasiłek przysługuje także w przypadku śmierci
  2. ubezpieczonego po ustaleniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.


Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 roku wynosi 4000 złotych. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi miedzy te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenie Policji lub Prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.


Wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku pogrzebowego

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Arka - usługi pogrzebowe Toruń
Toruń ul. Kościuszki 56

Email:
k.arka@wp.pl

Telefon:
+48 606360441 / 56 6461074